Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Asiakaslähtöinen opintopolku

26.10.2016

Kuinka tehostaa opintojen suorittamista laadusta tinkimättä? Miten toteuttaa koulutusta yhä enemmän työelämälähtöisesti ja -läheisesti? Kainuun ammattiopistolla toteutettu Työelämälähtöisyys ytimeksi "Oikopolku työuralle" -hanke on tuottanut vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin sekä laajemmin ammatillisen koulutuksen reformin vaateisiin. Tehokkaalla henkilökohtaistamisella ja toimintamallien monipuolistamisella on saatu aikaan konkreettisia tuloksia, jotka ovat avaimia reformin tavoitteisiin kuten osaamisperusteisuuteen, asiakaslähtöisyyteen, tuloksellisuuteen, vaikuttavuuteen ja laatuun. 

Kainuun ammatillinen koulutus on palkittu jo useaan otteeseen laadukkaasta työstä, viimeisin ammatillisen koulutuksen laatupalkinto myönnettiin Kainuun ammattiopistolle vuonna 2014. Tällä tiellä jatkettiin KAO:n hyvinvointialan Oikopolku työuralle-hankkeessa. Tavoitteena oli työpaikalla tapahtuvan oppimisen, työn ja koulutuksen yhdistäminen sekä toimintamallien kehittäminen. Lisäksi kirkkaimpina tavoitteina olivat lähihoitajakoulutuksen nopeutettu opintopolku, tarkoituksena tehostaa opintojen suorittamista ja lyhentää opiskelijoiden opiskeluaikaa puolella vuodella sekä koulutuksen toteuttaminen työelämälähtöisesti ja - läheisesti.

Valtakunnallinen opetussuunnitelmauudistus vuonna 2014 antoi mahdollisuuden lähteä kokeilemaan koulutuksen toteuttamista uudella ja rohkealla tavalla kohti ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita, ajatuksena joustava ja nopea osaamisen hankkiminen. Keskeisiä uudistuksia olivat opetuksen toteuttaminen osaamisperusteisuuden hengessä, oppiaineista luopuminen ja opettajien kokonaisresurssin käyttöönotto.
Reformin myötä myös opettajuus muuttuu ja pedagogiikan muutos on väistämätön. Osaamisperusteisuuden toteutumisen ja työpaikalla tapahtuvan opettamisen ja oppimisen yksi haasteista on opettajien käytännön osaamisen ajantasaisuus ja rohkeus heittäytyä uuteen. Jotta koulutusta voidaan uudistaa ja viedä enemmän työpaikoille, vaatii se opettajalta muun muassa alan ajantasaista työelämäosaamista.

Opettajien työelämäjaksot toimivat hyvinä osaamisen kehittäjinä ja tietojen päivittäjinä tämän päivän työelämästä. Ajatuksenamme on ollut, että opiskelijoiden ohjausvastuuta ei siirretä työpaikoille, vaan opettajilla on entistä suurempi rooli olla myös itse mukana työpaikoilla ohjaamassa ja opettamassa. Hankkeessa opiskelijoiden työssäoppimisjaksot toteutettiin vastuuta ottamalla opit -mallin mukaisesti, joka mahdollistaa opettajan pidempiaikaisen läsnäolon työpaikalla yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden opiskeluajan lyhentyminen kahteen vuoteen, entisen kolmen vuoden sijaan, mahdollistui hyvällä suunnittelulla ja henkilökohtaistamisella. Opiskelijoille suunniteltiin täydet työpäivät. Opetuksessa hyödynnettiin yhteisopettajuutta, integroitiin yhteisiä oppiaineita ammatillisiin sekä opiskelijoille annettiin tehtäviä työssäoppimisjaksojen ajaksi. Lisäksi työssäoppimista toteutettiin kesäaikana sekä opiskeluun yhdistettiin opiskelijoiden itsenäistä ja verkko-opiskelua. Kaikki olivat tuttuja asioita opetuksen toteutuksessa ja näitä sopivasti yhdistellen saimme aikaan hyviä tuloksia: opiskelijoiden opintoajat lyhenivät vuodella ja kaikki opiskelijat työllistyivät tai sijoittuivat jatko-opintoihin. Lisäksi keskeistä on ollut työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen, joka on lisännyt työelämäyhteistyötä ja mahdollistanut opettajien työelämäosaamisen päivittämisen. 

Oikopolku työuralle -hanke oli ehdolla ammatillisen koulutuksen parhaaksi käytännöksi sarjassa Asiakaslähtöiset ja joustavat osaamisen kehittämispolut. Hanke esiteltiin yhtenä parhaana käytäntönä 10-11.10.2016 järjestetyssä OPH:n Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt tilaisuudessa Helsingin Kalastajatorpalla.  

Kirjoittaja

Anu Kuosmanen
koulutusjohtaja, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto

Kuosmanen Anu

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi