Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammatillinen tutkinto toisin - Ai mikä Valo-valmennus?

21.04.2017

Vastaajina Raision seudun koulutuskuntayhtymän kehitysjohtaja Olli Vuorinen sekä valtakunnallisen Valo-valmennusverkoston projektipäällikkö Ari Reunanen.

Mikä?

Valo-valmennus on ohjattua oppimista työtä tekemällä. Tavoitteena on tutkinnon suorittaminen näyttämällä.

Valo-valmennuksessa osaaminen tunnistetaan ja sitä täydennetään suuntaamalla esimerkiksi työkokeilun aikaiset työtehtävät niin, että tutkintotavoitteen mukaiset osaamisvaatimukset täyttyvät.

Ammatillisten tutkintojen osien suorittaminen työelämälähtöisesti on ratkaisu monelle ammatillista koulutusta vailla olevalle työttömälle.

Tutkinnon osien suorittamisessa työvaltaisin menetelmin mm. pajaympäristöissä ei sinänsä ole mitään uutta eikä ihmeellistä. Valo-valmennuksen tuoma lisä aikaisemmin käytössä olleisiin toimintatapoihin on siinä, että tutkintosuoritukset nivotaan osaksi erilaisia työllisyyspoliittisia toimenpiteitä. Nyt myös työkokeilijoilla ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkailla on mahdollisuus suorittaa ammatillisia tutkintoja ja niiden osia.

Kenelle?

Valo-valmennuksen avulla on mahdollista tavoittaa ammattiopintonsa keskeyttäneitä sekä sellaisia, joille oppilaitoksessa opiskelu ei syystä tai toisesta ole vaihtoehto. Monesti jo etuuksien menettäminen voi estää työtöntä työnhakijaa kirjautumasta oppilaitokseen opiskelijaksi.

Valo-valmennuksen kautta myös oppilaitoksille tarjoutuu mahdollisuus toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä koulutuksellisen tasa-arvon edistäjänä.

Miten?

Koska Valo-valmennus ei ole sidottu valmentautujan työmarkkinastatukseen, tutkintojen osia voi suorittaa yhtä lailla kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilu- tai palkkatukijaksolla.   Valo-valmennuksessa valmentautujan tuen tarve määritellään yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kuntouttavassa työtoiminnassa ohjaajan läsnäololla on suurempi merkitys kuin vaikkapa palkkatuetussa työsuhteessa, jossa ollaan jo lähellä avoimien työmarkkinoiden rajapintaa.

Tuen tarpeen lisäksi myös tavoitteet määritellään kunkin valmentautujan mukaan. Monelle tavoitteeksi riittää yhden tai kahden tutkinnon osan suorittaminen. Mutta on myös niitä, joiden osaaminen on sillä tasolla, että jopa koko tutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Osaamisen lisäämisestä vastaa esimerkiksi työpajan työvalmentaja. Ammatillinen oppilaitos, joka toimii tutkinnon järjestäjänä, vastaa henkilökohtaistamisesta ja tutkintosuoritusten arvioinnista suoritettavan tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Valo-valmennus on valmistautumista vuoden 2018 alussa voimaan tulevaan ammatillisen koulutuksen reformiin, jossa edellytetään päällekkäisyyksien purkamista ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Jatkossa oppilaitosten rahoituksessa korostuu suoritusperusteisuus, mikä kannustaa aikaisempaa enemmän myös tutkintojen osien suorituksiin ilman oppilaitosten tarjoamaa valmistavaa koulutusta - aivan kuten Valo-valmennuksessa.

Valmennusorganisaatioiden ja oppilaitosten joustava yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia, eikä luonnollisestikaan vähiten niitä henkilöitä, joille tarjoutuu työllistämistoimenpiteen aikana mahdollisuus osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen virallisella tutkintotodistuksella.

Miksi?

Valo-valmennus tarjoaa mahdollisuuden kehittää työvaltaista tutkinnon suorittamista aidoissa työtehtävissä lähellä avoimien työmarkkinoiden rajapintaa. Polut kulkevat molempiin suuntiin oppilaitoksien ja Valo-valmennusta järjestävien välityömarkkinaorganisaatioiden välillä.

Valo-valmennus tarjoaa myös askelman oppisopimuskoulutukseen tai suoraan työelämään. Työkokeilujaksolla ahkeraksi, tunnolliseksi ja osaavaksi havaittu henkilö on palkkatuki- tai oppisopimuspaikkaa tarjoavan työnantajan näkökulmasta kiinnostavampi vaihtoehto kuin entuudestaan täysin tuntematon henkilö, jolla ei ole osoittaa osaamisestaan edes yhtä ammatillisen tutkinnon osaa. Aikaisemmin suoritettu tutkinnon osa myös nopeuttaa valmistumista oppisopimuksella.

Valo-valmennus perustuu nykyaikaiseen käsitykseen elinikäisestä oppimisesta. Kun aikaisemmin hankitun osaamisen voi näyttää ja se arvioidaan virallisten vaatimusten mukaisesti, työllistämistoimeenpiteessä vietetty aika voidaan käyttää osaamisvajeen paikkaamiseen sekä sellaisten asioiden oppimiseen, joista ei vielä ole kokemusta.

Yhteistyöstä oppilaitoksen ja valmennusta järjestävän organisaation välillä hyötyvät kaikki - ja eniten tutkintoa suorittava ihminen.

 

Valo-valmennus on toimintamalli, jota voivat hyödyntää työllistämispalveluissaan hyvin erilaiset organisaatiot. Raision seudulla Valo-valmennusta toteutetaan tällä hetkellä ESR-hankkeella. Hankkeessa ovat mukana Raision kaupunki, Turun kaupunki, Raina-säätiö ja Varsinais-Suomen Sininauha ry. Valo-valmennusta toimintatapana levitetään ja juurrutetaan valtakunnallisesti STEAn rahoituksella. Valo-valmennusta järjestävään verkostoon kuuluu tällä hetkellä 42 eri organisaatiota  eri puolilla Suomea ja viimeisten kolme vuoden aikana Valo-valmennuksen avulla on suoritettu jo satoja ammatillisten tutkintojen osia.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi