Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Kannanotot

AMKEn esittämät kannanotot.

2017

Reformi koulutuksen arviointiin ja tiedonkeruuseen 29.5.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esittää ammatillisen koulutuksen arvioinnin ja muun tiedonkeruun uudistamista, määrän vähentämistä ja parempaa aikatauluttamista, jotta koulutuksen järjestäjät voivat huomioida arvioinnit omaa työtään suunnitellessaan. 

2016

AMKE: Osaamisen kehittäminen ja koulutus esiin työllisyyspaketissa 9.9.

Osaamisen kehittäminen ja koulutus on otettava vakavasti työllisyyspaketin valmistelussa. Hallituksen huhtikuussa julkaisemissa työllisyys- ja yrittäjyyspaketeissa ei mainittu koulutusta eikä osaamista. 

Pelkkä perehdyttäminen ei riitä, kun uudet työtehtävät vaativat rekrytoitavalta henkilöltä uutta osaamista. Suomen talous ei nouse viime vuosikymmenen taidoilla, kun kilpailijamme siirtyvät uusin tuotantotapoihin. Erityistä huomiota kaipaavat työttömät, joilta puuttuu ammatti tai jotka joutuvat vaihtamaan ammattia.

AMKE: Rahoitusmallin valmisteluun 8.9.

AMKEn hallitus pitää välttämättömänä, että toimintalainsäädäntö ja rahoitusmalli tukevat toinen toisiaan. Tämä edellyttää, että laki mahdollistaa joustavasti yksilöllisten opintopolkujen rakentamisen eri-ikäisille opiskelijoille. Rahoitusmallin on tuettava opiskelijoiden liikkumista oppilaitoksesta työvaltaisiin koulutuksiin ja takaisin.

AMKE ry, OAJ, SAKKI ry ja OSKU: Ammatillisen koulutuksen leikkaukset kohtuullistettava 22.8.

Ammatillisten oppilaitosten mahdollisuudet tarjota koulutusta ja sen avulla edistää työllistymistä heikkenevät oleellisesti, jos valtiovallan suunnittelema 190 miljoonan leikkaus toteutetaan vuonna 2017 ja nuorten aikuisten osaamisohjelma lopetetaan samaan aikaan. 

Vetoomuksen mukaan leikkaus tulisi lykätä ja kohtuullistaa esimerkiksi ajoittamalla se useammalle vuodelle. Samalla ammatillisen koulutuksen rooli työllisyyden edistäjänä on otettava vahvemmin esille budjettineuvotteluissa. 

AMKE ry: Koulutusleikkaus heikentää työllisyyttä 15.8.

Työllisyyden parantaminen on Suomessa kaikkein tärkein tavoite, mutta hallitus leikkaa työllistymisen ehtona olevasta ammatillisesta koulutuksesta, toteaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallitus.

Suomella ei ole varaa menettää yhtään yritystä tai yrittäjää, mutta leikkaus heikentää yritysten mahdollisuuksia palkata ammattitaitoista työvoimaa ja kouluttaa nykyistä henkilöstään.

AMKEn esitys reformista: Sääntely, opiskelijahyvinvointi, yksilöllisen tuen tarpeet ja opiskelijavalinnat 11.5.

Ammatillisen koulutuksen reformin valmistelu on toistaiseksi keskittynyt osaamisen hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Nyt edessä on ministeriön ja koulutuksen järjestäjän välisen suhteen määrittely. 

AMKEn hallitus on 28.4. ja 10.5 kokouksissaan käynyt läpi ja ottanut kantaa reformin valmistelun aikana OKM:n esittämiin muistioihin.

Ilmoitusmenettely valtion luovuttamien kiinteistöjen arvon takaisinperinnästä luopumiseen 28.4.

AMKE esittää, että ministeriö tyytyisi koulutuksen järjestäjän ilmoitusmenettelyyn joka korvaisi nykyisen hakumenettelyn. Tämä olisi linjassa Sipilän hallituksen tavoitteen kanssa sääntelyn purkamiseksi.

Työpaikoille vahva rooli ammatillisen koulutuksen laadun takaajana 18.3.

Työelämällä on oltava nykyistäkin vahvempi rooli tutkintojen perusteiden uudistamisessa. Tämä edellyttää tutkinnon perusteiden uudistamisen prosessin yksinkertaistamista ja läpinäkyvyyden lisäämistä. Muodollisista kuulemisista on päästävä aitoon osallistumiseen.

24 000 ammattiosaajaa vähemmän vuodessa? 16.3.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry pelkää ammatillisen koulutuksen tarjonnan supistuvan jopa 24 000 aloituspaikalla, kun vuosina 2016–2018 rahoituksesta leikataan 248 miljoonaa euroa. Lisäksi suurten aikuiskoulutuskeskusten tarjoama työvoimakoulutus on kahdessa vuodessa vähentynyt jopa 25 %.

AMKEn vastaus koulutussopimuksen selvityshenkilöiden kyselyyn 17.2.

AMKEn vastaus koulutussopimuksen selvityshenkilöiden Maija Aaltolan ja Rauno Vanhasen kyselyyn. 

Osaamispisteellä on hinta, jota porrastetaan” – AMKEn esitys ammatillisen koulutuksen uudeksi rahoitusjärjestelmäksi 1.2.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät haluavat yksinkertaisen ja oikeudenmukaisen rahoitusjärjestelmän, joka tukee laadukkaan koulutuksen järjestämistä ja toiminnan johtamista paikallisella tasolla.

Järjestelmä on selkeä, kun koulutuksen järjestäjä voi arvioida toimenpiteidensä vaikutusta omaan rahoitukseensa. Tämä edellyttää nykyistä yksinkertaisempaa rahoitusjärjestelmää, jossa kaikki rahoituksen kriteerit ovat määrällisiä.

AMKE esittää rahoituksen jakautumista seuraavasti: perusrahoitus 50 %, suoritusrahoitus 40 %, tulosrahoitus 10 %.

2015

Tutkintoon johtava ammatillinen työvoimakoulutus ei saa keskeytyä 27.11.

Ammatillinen koulutus: Emme kaipaa itsehallintoalueille 17.11.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ihmettelee puheita ammatillisen koulutuksen siirtämisestä perustettavien itsehallintoalueiden tehtäväksi, vaikka valtioneuvosto ei tällaista päätöstä tehnyt.

AMKE muistuttaa, että suomalaisilla on vapaa hakeutumisoikeus oppilaitoksiin yli kunta- tai maakuntarajojen. Tämän mahdollistaa monipuolinen ja erikoistunut koulutuksen järjestäjäverkko. Kolme neljästä koulutuksen järjestäjästä on yksityisiä organisaatioita.

AMKEn, Kuntaliiton ja OAJ:n esitys oppilaitoskiinteistöistä luopumisen helpottamiseksi 29.9.
AMKE, OAJ ja Kuntaliitto esittävät opetus-ja kulttuuriministeriölle, että valtio luopuu ammatillisen koulutuksen kiinteistöjen rakentamiseen tai korjauksiin saatujen valtionosuuksien takaisinpalautusvelvollisuudesta.

Ammatillisen lainsäädäntö uudistettava perusteellisesti 10.9.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esittää, että uudessa laissa säädetään ammatillisen koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet, ammatilliset tutkinnot, koulutuksen järjestäminen, opiskelijan oikeudet ja opiskelijoiden arviointi. Lainsäädäntö ei määrittäisi koulutusta tai sen muotoja opiskelijan iän tai työmarkkina-aseman mukaan.

Ammatillisen koulutuksen reformista kehittämisohjelma ja sääntelyn purkamista 11.8.
AMKEn mukaan tarve nopeampaan ja joustavampaan uusiutumiseen korostaa tarvetta vähentää normiohjausta ja siirtyä koulutuksen järjestäjien tulosohjaukseen.

Ammatillisen koulutuksen reformin valmistelu on käynnistettävä heti 8.6.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää heti kesällä 2015 ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistuksen yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Vetoomus hallitusohjelmaneuvotteluille ammatillisen koulutuksen tuottaman jatko-opintokelpoisuuden säilyttämiseksi. 21.5.
AKAVA, AMKE, ARENE, OAJ, SAK, STTK, SY, SAKKI ja SAMOK vetoavat, etteo suomalaisen laadukkaan ja vetovomaisen ammatillisen koulutuksen vetovoimaa heikennetä lyhentämällä koulutuksen kestoa kolmesta vuodesta kahteen vuoteen, mikä samalla merkitsisi jatko-opintokelpoisuuden menettämistä.

Ratkaisuja ammattiosaamisen tehostamiseen 11.5.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esittää digitaalista ammattiopistoa ja joustavaa ammattiopistoa koulutuksen uudistamisen kokeiluiksi.

Yhteinen kannanotto työmarkkinakeskusjärjestöille opiskelijoiden harjoittelusta työelämässä 7.5.
AMKE ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ja Suomen yliopistot UNIFI ry painottavat yhteisessä kannanotossaan opiskelijoiden työssäoppimisen merkitystä yhteiskunnassa – myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

2014

AMKEn hallitusohjelmatavoitteet
AMKEn ammatillisen koulutuksen tavoitteet hallitusohjelmalle 2015–2019

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi